Sider

søndag den 21. oktober 2012

کشت نباتات در گلخانهترتیب کننده: محمد عيسي " زماني "

طوريكه ميدانيم شرايط محيطي ازقبيل درجه حرات . رطوبت .نوروغيرعوامل طبعي براي رشد نموي نباتات در تمام فصول سال مساعد نبوده بلكه از يك فصل تا فصل ديگر تفاوت ميكند كه اين تفاوت ها نتنها چانس نمو و توليد را از نباتات گرفته و حتي سبب مرگ انها ميشود . بر عكس تقاضاي مشتريان محصولات  زراعتي در طول سال دوامدار است كه اين تقاضاي مشتريان تا اندازه با پروسيس محصولات مرفوع ميشود .اما نميتوانيم احتياجات كساني را كه درطول سال ميخواهند از محصولات تازه مخصوصا سبزيجات استفاده كنندمرفوع ساخت .به گونه مثال استفاده از روب بادنجان رومي در زمان كه محصول  تازه ان دربازار وجود ندارد تا حدي احتياج مصرف كنند گان اين محصول مرفع ميشود اما هيچگاه نميتواند جاي محصول تازه انرا بيكيرد . بنا راه كه ميتواند اين پرابلم راحل نمايداحداث گرين هوس ها ياتونل هاي پلاستكي ميباشد زيرا تحت شرايط گل خانه يا گرين هوس ها ميتوان  نباتات  را به وجح احسن پرورش داد زيراگلخانه يا گرين هوس عبارت از ساختمان هاي اند كه توسط شيشه و يا   پلاستيك پوش گرديده و نور افتاب را براي استفاده نبات تامين مينمايد ودرجه حرارت را براي نموي نباتات اماده    ميسازد در داخل ان ميتوان نباتات را در تمام فصول سال به ويژه در خارج فصل نموي  پرورش داد.ناگفته نبايد گذاشت كه براي انجام تحقيقات علمي استفاده از گلخانه يا گرين هوس ها كمك قابل ملاحظه را مي نمايد زيرا محقيقين ميتوانند درتمام ايام سال نبات مورد نظر خويش رادر گلخانه پرورش داده و براي انجام كارهاي تحقيقاتي خويش نبات مورد نظر را به طور دوامدار در اختيار داشته باشد.

تاريخچه
تاقرن 16 ميلادي تونل هاي پلاستيكي مجهزبه شكل امروزي وجود نداشت ازاين روبرخي نباتات حساس به سرماي شديد مانند نهالي هاي سبزي جات رادرمناطق سرد درطي فصل زمستان درداخل منازل انتقال داده مي شد هم چنان پرابلم هاي ناشي از افات و حشرات مدت حاصلدهي كوتاه و عدم توليد سبزيجات در خارج از فصل نموئي بهمين طور زود رس بودن محصولات نسبت به فصل نموئي عادي باعث گرديد كه تونل اي پلاستيكي بوجود امده وبا توسعه و نتايج مثبت اينوع تونل ها يك انقلاب در توليد سبريجات و بته هاي زينتي بوجود امد.
 چنانچه كشت سبزي جات در تونل هاي پلاستيكي  در سال 1960 براي اولين بار در كشور جاپان شروع شد و از طريق امريكائي شمالي به كاليفورنيا و اروپا راه يافت . در سال 1970 توليد سبزي جات ساحه 160 هزار هكتار را احتوا مينمود. طوريكه در سال 1970 در كشور هاي چون جاپان ساحه تحت كشت به 46 هزاز هكتار ايالات متحده امريكا به 28 هزار هكتار  استراليا به 22 هزار هكتار  فرانسه به 25 هزار هكتار و رومانيه به 5 هزار هكتار مي رسيد.
 ارزان بودن مواد اعمار تونل هاي پلاستيكي بالخصوص پلاستيك و هم چنان كافي بودن قواي بشري در ممالك كمتر انكشاف يافته باعث شد كه مردم در ممالك فوق از تونل هاي پلاستيكي استفاده بعمل اورده و در كمترين فرصت در صف ممالك پيشگام توليد سبزي جات بشمار در امده اند.
 تاازسرماه زده گي درفصل زمستان درامان باشد پس ازسالهاي ز ياد بشرنيازبه احداث مكان خارج ازساختمان راكه به صورت دايمي باشد حس نمودندتا سبزيجات را بتواند درهمه اوقات سال درآن رشد ونمو نمايد جستجونموده .
احداث وكشت سبزي جات درگلخانه ها براي توليد ميوه هاي خارج ازفصل وهمچنين گل ونباتات  زينتي ازقرن 17 ميلادي دراروپا اغازگرديده ودرسالهاي اخيربه منظوراستفاده مناسب ازمنابع خاك وآب ويااشتغال زايي درسراسرجهان كسترش يافت به همين منظوردرقرن 18و19 ميلادي پايه واساس گلخانه ها رابه شكل ابتدائي وسا
ده گذاشتند . تااينكه درقرن19 گلخانه هاي مجهزبااشكال وامكانات فراوان پديدارشد.
                                                 


كشت سبزيجات درگل خانه
(Green house)
و
تونل هاي پلاستيكي

سبزيجات يكي از شاخه مهم زراعت بوده كه كشت ان در اتقا سطح زندگي دهاقين و باغداران موثربوده و از فروش ان ميتوان از عايد قناعت بخش بدست اورد.
 استفاده از تونل هاي پيلاستيكي ‌‌(گرين هاوس هاس(Green house وكشت سبزيجات دران حاصل دهي سيزيجات راازلحاظ كيفيت و كميت افزايش داده دهاقين  ماميتوانند از ساحه كم حاصل زياد بدست ارند يقينأ تروج تونل هاي پلاستكي  (گرين هاوس هاس green house) عرضه سبزيجات را در بازار هاي داخلي متداوم ساخته باعث تفويه تغذيه تقويه اقتصاد فاميلي دهاقين وباغداران واقتصادملي خواهد شد ذر صورتيكهاز تخم هاي اصلاح شده عوايد دهاقين وباغداران تا هفت مرتبه نسبت بساحه ازاد بالاتر خواهد بود واين يك چلنج خوب براي تعويض كوكنار و دريافت كار براي انعدافراد كه در پروسه ملكي سازي خلع سلاح شده اند وكشور يكه مردم از بيكاري رنج ميبرند خواهد بود.

گلخانه ها ( گرين هاوسها )
Green house
تعريف گرين هاوس ها  : ساختمان هاي اند كه توسط شيشه و يا پلاستك پوش گرديده نور افتاب رابراي استفاده نبات تامين مينمايد و درجه حرارت را براي نمونباتات اماده ميسازد هدف از ايجاد گلخانه ها پلاستكي كشت سبزيجاد بوده و درگلخانه هاي فعال در طول سال بخصوص زمستان كه شرايط محيطي براي نمو نباتات مساعد نمي باشد ميتوان سبزيجات را زرع نمود
گلخانه ها عموما دو نوع ميباشد.
‌‌‍‍‍1  گرين هاوس ها ساده كه يگانه منبع حرارت دران انرژي افتاب ميباشد Solar agro green house.                                    
2 گرين هاوس هاي فعال : عبارت از گرين هاوس هاي اند كه در ان بر علاوه از انرژي براي تامين درجه حرارت مناسب براي نبات استفاده مينمايد.

اهميت گرين هاوس ها در افغانستان :
چون در فصل زمستان يكتعداد سبزيجات در ساحات ازاد مزرعه بنآ بر عدم مساعت شرايط نموي نميتواند-
عرضه گردد با استفاده ازاين روش فصل سبزيجات را طولاني ساخته وعرضه محصولات سبزي در بازار تضمين ميگردد.
- طوريكه ديده ميشود در فصل زمستان انواع مختلف سبزيجات از خارج كشوروارد( داخل) ماركيت هاي كشور ميگردد.وارد نمودن چنين سبزيجات پرابلم هاي جديد را از قبيل افات.امراض .وانتشارگياه هرزه بوجود مياورد . وباعث از دشت رفتن يك مقدار اسعار از كشور نيز ميشود . دركشور ما مناطق وجود دارد كه در  كه در فصل زمستان از اثر وزش برف باران راه هاي مواصلاتي مسدود ميگردد مانند نورستان باميان بدخشان و انتقال سبزيجات در محلات دور افتاده كشور ايجاب مصارفات ترانسپورتي زياد را مينمايدكه در ان صورت مردم روستا توان خريد انرا نداردو در نتيجه بسوي تغذيه مبتلا ميشوند. و اكثريت مردم ما بنابر عدم عوايد لازم وسطح پاين زندگي نميتواند به قيمت گزاف سبزيجات را خريداري نمايند. بنآ راه بهتر به منظور تامين غذا استفاده از گرين هاوس ها و توليد سبزيجات درگرين هاي در چنين مناطق كشور ميباشد.
 - از لحاظ اقتصاد و عدم مساعدت شرايط كار بخوص در موسم زمستان دهاقين ما بيكار ميباشند از سوي ديگر سطح عوايددر فاميل هاي كه در زراعت  ومالداري اشتغال دارند نهايت پاين بوده كه ميتوان با استفاده ار تر ويج كرين هاوس ها زمينه كار براي انان در فصل زمستانمهيا وهمچنان عوايد فاميلي انان را تقويه نمود.
 - چون كار در گرين هاوس هاثقيل نبوده و عده كثيري  از معلولين  ومعيوبين  كه در اثر جنگ هاي بيست ساله در كشور معيوب گرديده اند  ميتوانند در گرين هاوس مصروفيت كار فعاليت  شوند.
- انعده از خانمهاي كه شوهران خويش را از دست داداند و هيچگونه مدرك براي بدست اوردن عايد ندارند و در جامعه ما شرايط طوري است كه در بعضي فاميل ها براي خانم ها اجازه كار در خارج از خانه داد نمي شود بخصوص بيوه ها از اين ناحيه دچار مشكلات ميباشند چون ميتوان در داخل خانه حويلي انان گرين هاوس هاي كوچك را احداث نمود ومنبع در امد فاميلي را  براي انان مساعد نمود . بر علاوه براي عرضه نمودن سبزيجات در .ماركيت ميتوان سبزيجات توليد در گرين هاوس ها ومحصولات بدست امد براي رفع نيازمندي فاميل ها استفاده نمود.
-  توليد سبزيجات و نبات زينتي در گلخانه ها سطح زندگي فاميل هاي بي بضاعت را ارتقا ميدهد در توليد گل   وگياه زينتي دريافت ماركيت ضروري ميباشد اگر اين صنعت در كشور مروج گردد در ان صورت بتعداد گلخانه ها افزايش خواهد امد.

     احداث گلخانه:                                                                                    
قبل از انكه در باره احداث گلخانه صحبت نمايم بايد بدانيم كه چرا ما در گلخانه كشت مينمايم.
-حفاظت از سبزي مورد نظر در برابر باران برف و يخ زدگي.
- حفاظت نبات از امراض   (ويروس" بكتريا " فنجي " نيماتود هاو نباتات طفيلي  (شينگل) وافات (حشرات).
-  در محيط كنترول شده  ميتواند محصولات زراعتي را خارج از فصل پرورش داد در حاليكه دران وفت در ساحه ازاد (مزارع) امكانات نمو نبات محدود ميباشد.
- كار يابي يراي افراد در سكتور زراعت و عملكرد بيشتر و افزايش توليد در في واحد زمين يعني در ساحه كوچك ميتوانيم حاصل زياد بدست اوريم.
 - توليد باكيفيت عالي (سبزي توليد شده عاري از امراض بوده  واز لحاظ موجوديت مواد غذاي در سطح بالتر قرار ميداشته باشد )

مواد مورد ضروري احداث گلخانه
                                                               
-  لوله هاي گالو انيزه شده پيپ هاكه از مواد زد زنگ پوشانيده شده كه اين مواد در تداوي گلخانه ها موثر  واستهلاك گلخانه ها را كم ميسازد يعني دوام ان زياد تر ميباشد اين مواد از تخريب لوله ها توسط زنگ جلوه گيري بعمل مياورد.
-  ازچوب: دوام ان كمتر بوده   زير مقاومت ان نظر حجم چوب كمتر ميباشد و زودتر پو سيده ميشود.    ---------  از المنيم: از لحاظ قيمت بالتر است وغير اقتصادي ميباشد .                                                         
  -  از فولاد سبك : يراي جلوگيري از زنگ بايد مبالغ را به منظور ضد زنگ نمودن بكار برد.
 سعي بعمل ايد تاگلخانه محكم تر باشد اگر گلخانه تهويه توسط انرژي صورت ميگيرد ضروري است تاحين احداث سيستم سرد كننده كه در ان نصب ميگردد در نظر گرفته شود.
گلخانه ها از لحاظ شكل مختلف بوده يعني دندانه دار قوس ويا ساير اشكال ميتوانند ديزاين شوند و براي پوشش گلخانه از پلاستيك  وشيشه استفاده ميگردد  براي ايجاد موانع در مقابل ورود حشرات  از جالي هاد فلزي وتاري   (نيلوني) نيز استفاده بعمل ميايد  فابل ذكر است كه شيشه  از    94% و پلاستيك كمتر از  83% شفافيت در برابر نور دارد
انتخاب محل براي گلخانه :                                                                        
- در قدم اول خاك بايد نمكي نباشد و خاك مساعد به زراعت باشد. زيرا بعد از احداث اگر خاك نمكي باشد مجبور استيم خاك انرا تعويض نمايم كه اين كار براي ما غير اقتصادي بوده و مصار ف اضافي  را تقاضا مي نمايد.
‍‌ گلخانه هر قدر به سرك  وماركيت نزديك باشد بهتر است.-
اب پاك و قابل استفاده بمقدار مناسب بدسترس باشدازاستفاده اب جوي اب ناپاك بمنظور ابياري جلوگيري بعمل ايد.
- بهتر است منبع برق بخاطر انجام فعاليت هاي گلخانه بدسترس باشد .
 - از محلات كه سايه ان گرين هاس را تحت تاثير خويش  قرار ميدهد بايد دور باشد.
 - بمنظور زهكشي بايد ساحه گلخانه ها داراي سلوب باشد زيرا مقدار زياد كود در گلخانه استعمال ميشود كه  باعث نمكي شدن خاك ميگردد. بنآ زهكشي ان ضروري است.
- از تخم گياه هاي هرزه خاك داخل گرين هاوس بايد عاري باشد بخصوص شينگل كه مشكلات بعدي را بميان مياورد  اگر چه امكانات نعقيم خاك موجود بود  ولي به خزينه فوق العاده ضرورت دارد.

جهت گلخانه:
 - گلخانه ها از لحاظ جهت در افغانستان بايد شمالآ و جنوبآ احداث گردد  زيرا از طرف شرق وغرب كه طول گلخانه موفعيت دارد از طرف صبح چاشت و عصر حصص مختلف گلخانه از نور افتاب مستفيد ميگردد .              واكثرآ وزش باد  از طرف شمال و جنوب ميباشد  كه عرض گلخانه قراردارد  عرض ان نسبت به طول در برابر شمال مقاومت دارد وقتيكه مواد مورد ضرورت گلخانه بدسرس قرار گرفت محل انتخاب گرديد ساحه اندازه گيري گرديد كه چند پايه در ان ساحه ضرورت بعدا خط اول توسط چونه نشاني ميگردد و خط دوم به اساس تار (رجه ) با استفاده  از (گچ) به يك زاويه قايم نشاني و لوله هاي كه پايه ها را تشكيل ميدهد بروي زمين قرار ميدهيم و اغاز به حفر زمين بمنظور پايه ها نمودن بعد لوله ها را ذريعه كراس ها يكجا نموده ايستاده مينمايم وبلترتيب لوله هاي  كوچك را كه در طول گلخانه امتداد داده ميشود در كراس ها وصل مينمايم و بالترتيب اندازه گيري خود رابالوله هاي ارتباطي امتداد ميدهيم در احداث گلخانه براي سيستم تهوي بايد توجه جدي مبذول گردد زيرا ازدياد رطوبت نسبتي داخل گلخانه ها پاين امدن گرما يا درجه حرارت توسط هواكش ها صورت ميگيرد بعد كه لوله  ها استاده  شده سيم ها بسته  شده فاصله بين سيم هايكه در مركز قرار دارد كمتر بود وهر قدر كه بطرف اطراف امتداد  پيدا ميكند فا صله زياد تر ميشود  بعدآ پلاستيك بالاي ان نصب ميگردد.

تعريف گرين هاوس هاي ساده    
         Solar agricultural green houses

عبارت از گرين هاوس هاي است كه صرف از انرژي افتاب براي گرم نمودن ان استفاده صورت ميگيرد و درجه حرارت داخلي گرين هاوس ها تابع درجه حرارت  افتاب بوده و انرژي حرارتي كه  در اثر تابش افتاب در داخل  گرين هاوس ذخيره ميگردد نبات را قادر ميسازد در سرما به نموي خويش ادامه دهد (درجه حرارت داخل گرين   هاوس نسبت به ساحه ازاد بلند تر ميباشد و نبات رادر سرما تا حدود متضرر نمسازد )طوريكه از نام ان هويدا است   گرين هاوس هاي ساده بمصرف كم اعمار ميگردد وزود تر مورد بهره برداري  قرار ميگيرد .
      اعمار گرين هاوس هاي ساده براي مردم زراعت پيشه ما در مناطق موثر است كه ميتوان نبات بادرنگ بادنجان رومي و مرچ را توليد نمود  و در ساحات كه درجه حرارت ويا سردي ار 5 الي منفي 5 درجه ميباشد ميتوان نباتات كاهو. پالك. گلپي. كرم. براكلي را زرع و توليد نمود.
     قابل ذكر است تغير درجه حرارت  در زمستان از طرف شب 3 درجه سانتي گراد از طرف روز    25
درجه سانتي گراد باهواي ساحه بيرون  گرين هاوس ها ميباشد. در صورتيكه بالاي سبزيجات پوش دوم پلاستكي
در يك متر بالاتر از زمين داخل گرين هاوس ها انداخته شود تغير درجه حرارت شب (9) درجه سانتي گراد در زمستان نظر به هوا خارج گرين هاوس گرمتر ميباشد.
 در شب هاي سرد گه خطر يخ زدن موجود باشد بهتر است  پوش (كور) دوم را بالاسبزيجات داخل گلخانه هموار نمود .
 مشروط براينكه در روز هاي افتابي وقتيكه هوا گرم ميگردد كور يا پوش دومي پلاستكي باز شود  زيرا داخل پوش دومي پلاستكي رطوبت نسبتي نهايت بالاميباشد.
در صورت كه پلاستيك در دسترس نباشد ميتوان از منابع انرژي كه دردسترس است بخاطر جلوگيري از يخ زدگي
درجه حرارت داخل گرين هاوس ها را بالابرد مسله اقتصادي بودن انرژي كه بمنظور گرم نمودن ساحه داخل
گرين هاوس بكار برده ميشود نيز مهم و ضروري بوده اگر بمنظور تحقيفات ويا نسل گيري باشد در ان صورت مربوط خصوصيات پروژه ميباشد و در صورتيكه هدف  از فروش سبزي در ماركيت باشد اقتصادي بودن مواد محروقاتي ضرورياست زيرا دهاقين بمنظور بدست اوردن عايد فعاليت مينمايند      

پرابلم هاي گرين هاوس هاي ساده:
1- در صورتيكه روي افتاب براي مدت سه يوم و يا بيشتر از ان توسط ابر  پوشانيد شود حرارت كه از اثر انرژي افتاب در گرين هاوس ها ذخيره گرديده  بتدربج از بين ميروند نيات داخل گرين هاوس ها متضرر ويا بكلي از بين ميرود .
2- تغير سريع و تفاوت درجه حرارت در روز و شب نبات را از نمو باز مانده و باعث كاهش حاصل و تغير كيفيت در توليد ميگردد.
.
3- چون اين گرين هاوس ها تابع درجه حرارت افتاب بوده در صورتيكه افتاب باشد ابياري زباد و در عدم موجموديت افتاب به ابياري كم ضرور احساس ميگردد ابياري نا منظم باعث كاهش حاصل و تغيرات در تشكيل ميوه رونما ميگردد.
4- در مناطق كه هوا سرد است ما نميتوانيم ان نباتات  راكه در برابر يخ مقاومت ان كم است زرع نمايم مانند :مانند بادرنگ را بادنجان رومي و مرچ .
5- نباتات كه چندين ساله اند نميتوانيم بطور دوامدار را در چنين گلخانه ها بشكل تازه و يا در حال نمو نگهدار نمايم كه به نمو خود ادامه داده بتواند.

گرين هوس هاي فعال
Attire green houses

در اين گرين هاوس ها درجه حرارت ثابت بوده و تخت كنترول ميباشد وقتيكه انرژي افتاب بداخل گرين هاوس  ميتابد و درجه حرارت براي نموي نبات مساعد ميباشد از انرژي افتاب استفاده صورت ميگيردودر صورتيكه انرژي افتاب ضعيف ميشود ويا بالا ميرود سيستم هاي ديگر  كه ضرورت است ازان براي بالا بردن و يا پاين شدن درجه حرارت استفاده صورت ميگيرد..
سيستم ها ي كه در اين گرين هاوس هابكار برده ميشود.قرارذيل اند:

1- سيستم گرم كننده                                                                                                                                              Heating
    2 سيستم سرد كنند ه                                 cooling                              
               Ventilation syste  3- سيستم تهويه
4- سيستم ابياريIrrigation                                                                       
5- سيستم رسانيدن ادويه  (دواپاشي )Hesitation                                            
6- سيستم رسايدن كود براي نبات دراب  fustigation                                        
7- سيسمم هاي برق بمنظور تامين نور


Heati1- سيستم گرم كننده      
توسط سيستم هاي مركز گرمي كه توسط دوران اب و مواد محروقاتي يابرق درجه حرارت داخل گرين هاوس را ثابت نگهداري مينمايد . در صورتيكه از طرف روز اقتاب باشد درجه حرارت در برج جدي الي 30 درجه سابتي گراد بالا ميرود و در طول روز ضرورت به مصرف مواد سوخت نميباشد و بعد از غروب افتاب درجه حرارت
 پاين گرديده ضرورت پنداشته ميشود كه سيستم گرم كننده فعال گردد تا درجه حرارت سرد رادر داخل گرين هاوس  از طرف شب كاهش دهد. هر قدر كه درجه حرارت پاين ميگردد به همان اندازه مصرف مواد سوخت كه به غرض گرم نمودن گرين هاوس ها استفاده ميگردد افرايش مينمايد مصرف مواد سوخت مربوط است بشدت يخ و دوام ان .

شدت يخ :- عبارت از پاين شدن درجه حرارت ميباشد كه بطرف منفي افزايش مينمايد     بطور مثال: صفر به منفي 5  -منفي10 و منفي 20 شدت يخ را نشان ميدهد.

دوام يخ:- عبارت از مدت يا زمانست كه در ان درجه حرارت پاين ميباشد و چند ساعت و چند روز دوام ميكند هردو حالت فوق بالانمو نباتات تاثير دارد.

              Cooling 2- سيستم سرد گننده 
اين سيستم داراي باد پكه كلان ويا ايركند يشن بوده كه بمنظور پاين اوردن درجه حرارت داخل گرين هاوس ها    
استفاده صورت ميگيرد همچنان در صورتيكه رطوبت نسبتي بالاباشد سيستم سرد كننده هوا سرد را داخل گرين    هاوس مينمايد كه در اثر شمال (باد) رطوبت نسيتي داخل گرين هاوس تغيرميكند    اين سيستم داراي موتر هاي كوچك بوده كه در موجوديت برق فعاليت مينمايد.

Ventilation systemation 4- سيستم تهويه
در قسمت بالايي هاوس دروازه ها احداث گرديده كه قابليت باز شدن و بسته شدن دارد وقتيكه غلظت گاز بلندبرود  ويا رطوبت نسبتي داخل گلخانه از مقدار ضرورت نبات بالا باشد دران صورت سيستم تهويه باز و فعال ميگردد در صورتيكه درجه حرارت بيرون پاين تر از داخل گرين ها باشد هواي داخل گرين هاوس سرد ميگردد در زمستان  نهويه بايد وقتي صورت گيرد كه هواي بيرون گلخانه گرم شود .
زيرا احتمال يخ زدن نبات نيز امكان پذير است . در زمستان وقت مناسب در روز  هاي افتابي از ساعت 10الي2بعد از ظهر ميباشد . تهويه ميتواند از طرف جانب (جانبي) قدامي (دروازهاو بالاي گرين هاوس موقعت داشته باشد. نبايد فراموش كرد كه وقت عمله تهويه را انجام ميدهيم بايد جاليكه مانع عبور حشرات مي گردد بالاي  سيستم تهويه هموار گرديده باشد.
سيستم ابياري در گرين هاوس ها :-
 Drip irrigation سيستم قطره ني-
در اين سيستم پايپ هاي مخصوص كه به فاصله هر بيست سانتي متر يك سوراخ وجود دارد در روي زمين نزديك  به قطار هاي نبات جابجا شده بشكل قطره ني در نزديك ساحه ريشه نبات به اساس فشار قوه جاذبه زمين ميريزد .  قابل ياد اوريست كه دراين سيستم منبع يا ذخيره اب ارتفاع 5متر اعمار و نخست اب توسط واترپمپ از چا كشيده شده و به ذخيره متذكره انتقال ميگردد و بعد نظر به ضرورت نبات ابياري صورت ميگيرد

Sprinkler ابياري به شكل باران
سيستم ابياري بشكل باران است كه اب به يك فشار معين داخل پيپ با وسايل مجهز شده كه اب را بشكل باران بالا
نبات پاش ميدهد

Dither irrigation ابياري در جويه
اب از نل هاي داخل گرين هاوس به جويه  انتقال ميگردد و به ساحه ريشه ميرسد كه سيستم اسان و مروج در كشور ميباشد در گلخانه ها كمتر قابل تطبيق ميباشد
                                                                                      Irrigation 5- سيستم كود پاشي  در درگر ين هاوس ها معمولآ از كود هاي منحل در اب استفاده بعمل ميايد و كود در تانك ذخيره كود قابليت ورود وخروج اب را دارد انداخته ميشود و وال عمومي مسدود گرديده و وال هاي دخولي وخروجي تانك رها گرديده اب به يك فشار داخل تانك شده و كود را منحل نموده و به ساحه ريشه انتقال ميگردد.

   Hesitation 6 سيستم دواپاشي توسط اب
در اين سيستم مانند سيستم كود پاشي ادويه ضد امراض و افات علاوه ميگردد وبه ساحات خاك انتقال داده ميشود    و از افات و امراض در خاك جلوگيري بعمل ميايد.

 سيستم هاي برقي  بمنظور تامين نور7
عبارت از گروپ هاي بوده كه نور مورد ضرورت نبات را در شرايط  كه افتاب در ابر پنهان باشد تامين مينمايد  . از گرين هوس ها به اهداف ذيل استفاده ميگردد .

از گرين هوس ها به اهداف ذيل استفاده ميگردد .

بمنظور توليد سبزيجات براي فروش در ماركيت :   - 1
در موسم زمستان كه شرايط نمو در ساحه ازاد براي نمو نبات مساعد نبود ه واز طرف ديگر سبزيجات منبع خوب ويتامين ها بوده و ويتامين ها براي فعاليت روز مره انسان ها ضرورت پنداشنه ميشود ومي بايست بطور متداوم    در غذا صرف گردد به همين اساس ميتوان محصولات زراعتي بخصوص سبزجات را باكيفيت عالي در گرين هوس   ها توليد نمود .


Seed production به منظور توليد تخم. - 2       
تعداد از سبزيجات كه بيشتر به ان ضرورت احساس ميگردد ميتوان از ان در گرين هوس ها تخم توليد نمود ضرورت است تابراي بدست اوردن تخم سبزيجات به مدت انتظار باشيم تا شرايط مناسب شود ولي با استفاده از    گرين هاوس ها مدت توليد تخم را كوتاه نموده وتخم نوليد شده را داراي كيفيت عالي ميباشد و براي تحقيقات زراعتي ميتوان از گرين هاوس ها استفاده نمايم.

Seedling production توليد نهالي سبزيجات   - 3
چون محيط ازاد براي توليد نهالي مساعد نبوده براي اين كه زمان را كمائي نمايم و در بعضي جاهاي كه فصل نمو كوتا دارد و يا بخواهيم كه حاصلات خويش را قبل از وقت معنه و مروج به بازار عرضه نمايم نهال سبزيجات را  در گل خانه توليد مينمايم كه از اين طريق نياز مندي دهاقين و اشخاس را كه در منازل خويش سبزي زرع مينمايند مرفوع سازيم . توليد نهالي در گلخانه از كيفيت خوب برخوردارميباشد توليد سبزي در گلخانه يك سيستم محافطت شده  Protective agriculture است و قابليت نمو ان بهتر است براي توليد نهالي در گرين هاوس ها از تخم هاي اصلاح شده بخصوص تخم هاي هايبريد  استفاده صورت ميكيرد.

 مزايا‌‌ي گرين هاوس ها
1- به اب كم توليد زياد محصولات زراعتي تجارب نشان ميدهد كه در ساحه ازاد (خارج از گرين هاوس ) توسط يك متر مكعب اب از 3-4 كيلو گرام بادنجان رومي توليد ميگردد و در ساحه داخل گرين هاوس ها در سيستم  ابياري قطره اي كه به مصرف يك متر مكعب اب ميتوان 75 كيلوگرام بادنجان رومي را توليد نمايم .
2- در ساحه كم توليد زياد صورت ميگيرد كه استفاده معقول و اعظمي از زمين ميباشد . طوريكه تجربه گرديده   مقدار حاصل و در امد از ان (7) مرتبه بالاتر از ساحه ازاد ميباشد.
3- توليد محصولات زراعتي با كيفيت عالي ( داراي ارزش غذاي بهتر).
4- توليد محصولات زراعتي در زراعت محافظت شده عاري از امراض و حشرات ميباشد.
5- در موسم كه در ساحات  ازاد امكان توليد كم باشد سبزيجات در ان فصل در داخل گلخانه توليد ميگردد.
6- زمينه خوب كاريابي و عملكرد بيشتر براي اتباع كشور ميباشد .
7- در امد خوبي براي دهاقين و تاجران كه مصروف فعاليت در عرصه سبزيجات اند وانكشاف كو پراتيفهاي زراعتي و ارتفاع سطح زندگي مردم ميباشد .

اماده نمودن قوريه براي سبزيجات :
فوايد قوريه :
1- طول فصل نمويي براي هر نبات معين بوده در هر ساحات كه طول فصل نموني كوتا بوده قوريه ضروري  ميباشد (تصاحب نمودن زمان)
2- در ساحه كم نباتات بيشتر را ميتوانيم زرع نمايم.
3- اماده نمودن مواد ضروري براي قوريه اقتصادي ميباشد .
4- منجمنت خوب در تربيه نهالي صورت گرفته ميتواند.
5- كنترول امراض و حشرات يهتر صورت ميگيرد .

مواد ضروري براي قوريه هاي سبزيجات:-

چون تخم هاي هايبريد نهايت قيمت بوده سعي شود كه استفاده معقول از ان صورت گيرد و با مواظبت با ان بر خورد گردد .
قابل تذكر است كه تخم هاي هايبريد در كشور هاي كه زراعت ان انكشاف پيشرفت در صنعت تخم نموده توليد  ميگردد و از لحاظ ارزش به قيمت بلند به دسترس قرارميگيرد.

Pedmast پيدماست  
پيد ماست عبارت از مواد مخصوص عضوي است كه از بقاياي  نباتات پوسيده شده و نيمه پوسيده شده تركيب يافته
ودر خريطه ها به مقدار 65 كيلو گرام بعد از تعقيم جا بجا ميگردد .

Vermiculite ورمي كولايت
مواد معدني است كه داراي خلا ها بوده وزن ان سبك ميباشد و به شكل ذيل  باهم مخلوط ميگردد مقدار 65 كيلو گرام پيد ماست را با چهار بوري ورمي كولايتكه به اساس حجم باهم مساوي اند همراي چهار كيلو گرم كلسيم و كربونيت25  گرام فنجي سايد (200 گرام كلسيم نايتراد ) 20 گرام كلايد اهن ) (20 گرام جست) 20 گرام مكنيشيم )(24 گرام مگنيزيم ) (200 گرام امونيم نايترايت )  (از 300 400 گرام سوپر فاسفيت ) 150 گرام پوتاشيم سلفيت) را بالترتيب علاوه مينمايم قابل تذكر است كه مواد فوق الذكر بشكل مايع ترتيب وبعد در پيد موست را تا   
و ورمي كولايت علاوه ميگردد پيد موست را تا وقت اب ميدهيم كه    پي اج  ان از 4-6 به حالت خنثي تقريب نمايد .
مواد مخلوت شده را از 2-4 ساعت در پلاستيك دور داده و به حالت خود باقي ميمانيم  و بعد قالب ها را كه دران نهالي زرع ميگردد پر مي نمايم  مواد تركيب يافته فوق الذكر براي 65-75 قالب  كه داراي 84 خانه باشد كفايت  ميكند.
مواد فوق الذكردر قالب ها جابجا ميگردد و اماده زرع نمودن تخم سبزيجات ميباشند امكانات مواد متذكر در كشور  كمتر ديده ميشود بايد در عوض خاك  هيوس تعقيم شده در بذر سبزيجات در گلخانه ها استفاده بعمل ايد تخم ها بادرنگ تربوز خربوزه كدو در هر خانه قالب به طور جداگانه زرع و بادنجان رومي بادنجان سياه و مرچ را بشكل قطار در قالب هاي كه سايز ان خورد است زرع نمايم.

 زرع نمودن تخم :

ابتدا مواد كارگزاري شده در قالب ها جابجا شده و توسط انگشت كمتر فشار داده ميشود تا فرو رفته گي در خانه هاي قالب رونما گردد بعد از تخم انداخته ميشود بالاي ان مقدار از مواد تركيب شده قرار داده ميشود تا فالب ها با
تماس پيدا نكند و ابياري منظم صور ت ميگيرد در صورت كه درجه حرارت از 20 25 سانتي گريت باشدبادرنگ در مدت سه يوم جوانه ميزند و بادنجان رومي در هشت يوم و مرچ بيشتر از 21 يوم جوانه ميزند .
در صورتيكه بخواهيم جوانه زدن زود تر صورت گيرد قالب ها را در پلاستيك سياه پيچانيده (دور داده ) يابه عباره ديگر قالب ها را ذريعه پلاستيك پوش مينمايم و هر روز ان را مراقبت نموده در صورتيكه تخم جوانه بزند فورآان را از پلاستيك كشيده و در بالاي ميز داخل گرين هاوس انتقال ميدهيم وقتيكه برگهاي بادرنگ در قوريه متذكره چهارسيد بزمين انتقال داده ميشود .
.
كشت بادرنگ در گلخانه
                                    
بادرنگ سبزي بوده كه در تمام جهان مروج و مورد استفاده قرار ميگيرد نام لاتني  Cucumis satvusميباشد و فامبل cucurbitaceousمتعلق ميباشد بادرنگ بشكل خام سلاد و ترشي استعمال  ميگردد داري كيفيت عالي بوده .
  
خصوصيات نمويِي:

بهترين درجه حرارت براي نموي بادرنگ 18-24 درجه سانتي گريت ميباشد در تحت 15 درجه سانتي گريد نمو بادرنگ متضرر ميگردد  و 25-35 درجه سانتي گريد در مدت سه يوم جوانه ميزند نهالي ها  در مدت ده يوم اماده انتقال به مزرع ميباشد . در داخل گرين هاوس ها در صورتيكه درجه حرارت ورطوبت خاك ونسبتي دقيق كنترول گردد بادرنگ در مدت 45 يوم بعد از انتقال نهالي جمع اوري اولين حاصل ميباشد و در مدت 120 يوم طول عمر ان حاصل ان بتدريج جمع اوري ميگردد ريشه هاي بادرنگ سطحي بوده بنآ ابياري بايد زودتر صورت گيرد و كود براي دفعات بيشتر در طول فصل نمويي مطابق ضرورت نبات استعمال گردد .
يكي از خصوصيات بادرنگ اين است كه گل هاي مونث و مذكر از هم جدا در يك قوريه موجود بوده وقتيكه هوا سرد باشد گل هاي مونث بيشتر توليد ميگردد كه در عدم موجوديت گلهاي مذكر ميوه ها نميتوانند انكشاف نمايد وفتيكه هوا گرم ميشود گلهاي مذكر و مونث توليد ميگردد  و ميوه ها انكشاف مينمايند در گرين هوس ها بادرنگ           
هاي بنام parthenocarpic    زرع ميگردد كه به گرده افشاني ضرورت ندارد و معمولآ هايبرد ميباشد كه داراي قدرت حاصل دهي بلند ميباشد تجربه نشان ميدهد كه يك بياره بادرنگ در طول فصل نمويي 27 دانه بادرنگ توليد نموده كه وزن مجموي ان 9 كيلو گرام ميشود در صورتيكه بادرنگ ها را به سايزخوردجمع اوري نمايم  وزن ان كم واگر به سايز نهايي جمع اوري نمايم  وزن ان زياد ميباشد در حاليكه فروش ان به وزن باشد بايد سايز مناسب جمع اوري گردد در گرين هاوس ها نبات بادرنگ بطرف بالا استقامت داده ميشود و فاصله بين دو قطار 60-120 سانتي متربوده و فاصله بين دو نبات 40-50 سانتي متر ميباشد و در هر متر مربع زمين گرين هاوس ها از 2-3 نبات زرع ميگردد..
بعد از ان بادرنگ به اندازه 2 متر بالا ي تار ياسيم ها وصل است ارتفاع خودرا تكميل كرد دوباره به طرف پاين سوق داده ميشود در صورتيكه فاصله بين دو نبات زياد تر باشد حين پاين شدن دوباره دو شاخه ان امتداد داده ميشودو ساقه اصلي كه بطرف بالا رفته قطع ميگردد .
قايل تذكر است كه بته بادرنگ طوري بسته شود كه به ساقه ان ضرر نرسد و مانع مواد غذايي از ريشه به ميوه نگردد در صورتيكه هدف از توليد بادرنگ به سايز كلان باشد ميوه هاي اضافي در يك پندك گلي اگر قطع ميگردد
بهتر است زيرا تعداد بيشتر ميوها در نقطه پاياني بياره باعث خورده شدن ميوه هاي بالاي ميگردد صرف در هر پندك گلي يك دانه بادرنگ تربيه  و مطابق ان قبل از ان كه ميوه انكشاف مينمايد  قطع گردد .
چون بادرنگ مورد حمله امراض و حشرات زياد تر قرار ميگيرد سعي شود كه قبل از انتقال نهالي به داخل گرين هاوس خاك ان تعقيم شود
در صورتيكه درجه حرارت داخل گرين هاوس 70 سانتي باشد يك پلاستيك بروي خاك هموار ميگردد و براي مدت 20 يوم افتاب بالاي ان ميتابد   وبه اين طريق  خاك داخل گرين هاوس ها تعقيم ميگردد و سعي شود كه حين
انجام فعاليت  هاي زراعتي در داخل گرين هاوس ها نظافت  و اصول داخل شدن به گرين هاوس مراعات گردد
ابياري از اب جوي ها كه ملوث بامكروب ها و پتوجن ها ميباشد مجاز نبوده و بايد خود داري گردد  و منبع اب بايد چاه باشد (اب پاك) باشد در صورتيكه امراض و حشرات بالاي حمله ور گردد در تفاهم با مامورين  حفاظه نباتات مشوره گردد و نظر به خصوصيات ادويه كه استعمال ميگردد براي مدت معين از ميوه ان استفاده صورت نگيرد چون مكروب ها (پتوجنها)در هوا خاك (زمين) و در بعضي حالات در تخم موجود ميباشد  كه توسط عوامل مختلف به داخل گرين هوسها انتقال ميگردد و نبات را مصاب بمرض مينمايد.

امراض وافات مهم بادرنگ : 
در گرين هوسها بايد توجه كرد تا از ورود امراض و افات جلوگيري صورت گيرد زيرا استعمال ادويه كيميايي مشكلات را حين استفاده از سبزيجات ان به وجود مياورد . هويدا است كه تاثيرات ادويه تا مدت معين بالاي ميوه
باقي ميماند و سرعت نمو در گرين هوسها سريع بوده كه انتظار از بين رفتن تاثيرات ادويه غير اقتصادي تمام ميشود زيرا ميوه ها بزرگ شده و قابل استفاده نميباشد .

 شپشك بادرنگ:-  - 1
اين حشره براي بادرنگ زياد خطرناك بوده و حاصل بادرنگ را پاين مياورد وميوه ها را بي كيفيت نموده ارزش
خويش را در ماركيت از دست ميدهد شستن برگها توسط اب و يا محلول صابون (در يك ليتر 5 گرام پودر ) مفيد بوده استعمال حشره كشها (لارسبين مارسبين 2 گرام در بك ليتر براي كنترول افت موثر است.
1- پشه هاي سفيد:
2- امراض فنگسي
براي امراض فنگسي از فنجي سايد ها استفاده صورت ميگيردتاكيد ميگردد تا حين بروز مرض با مامورين حفاظه مشوره گردد
كشت بادنجان رومي در گرين هاوس ها :
بادنجان رومي سبزي است كه بعد از كچالو بدرجه دوم در جهان مورد استفاده انسان ها قرار ميگيرد بادنجان        
رومي نبات self pollinate بوده كه القاح خودبخودي در ان صورت ميگيرد و نبات متذكره گرما دوست بوده و از درجه حرارت 22-28 سانتي نمو خوب نموده و تا درجه حرارت 35 درجه ميتواند نمو نمايد در صورتيكه رطوبت نسبتي بالا باشد ميتواند الي 38 درجه سانتي گريد نمو نمايد و پاينتر در 16 درجه سانتي گريد نموان متضرر ميگردد.                  
اسم لاتني انlycopersicon esculentum   و به فاميل  solanaceae  متعلق ميباشد .بادنجان رومي در جويه و پشته زرع ميگردد و در بعضي جاهاي كه فصل طولاني دارد  ميتوان مستقيمآ تخم ان را درمزرعه زرع نمايم و دربعضي كه فصل نمويي  ان كوتا ويا دهاقين ميخواهند كه قبل از اينكه درجه حرارت ساحات ازادمهيا گردد نهالي ان را در قوريه تونل پلاستيكي  بستر گرم گرين هاوس ها زرع مينمايم بهترين وقت زرع نهالي بمنظور توليد نهالي مناطق سرد سير در داخل گرين هاوس ها بعد از 15-30 حوت بوده كه در مدت         35-45 يوم نهالي بادنجان رومي در قوريه غرض انتقال به مزرعه اماده ميگردد بهترين Ph  خاك براي بادنجان  رومي 5ـ5 5-7 ميباشد نهالي الي 6 هفته قبل از انتقال به مزرعه در گرين هاوس ها زرع ميگردد .
فاصله بين دو نبات در قوريه ضرور نبوده ولي در صورتيكه بمنظور تحقيقات  نهالي زرع گردد فاصله بين دو   نبات 2 سانتي متر ميباشد اما بمنظور توليد بهتر در چوكات زرع ميگردد اينكه نهالي ها را بمزرعه انتقال نمايم
نهالي ها را با محلول تقويه ملوث نموده تا مقاومت ان در رابطه به شرايط مزرعه ارتقا نمايد .
وقتيكه در گرين هاوس ها تونل هاي پلاستيكي نهالي ها توليد ميگردد و هدف ان قوريه باشد كه بيرون ساحه انتقال
گردد بايد دروازه هاي گرين هاوس ها بتدريج باز گردد يعني در نخست از طرف روز بعد از طرف شب باز گردد
تا نهالي ها به محيط ازاد توافق حاصل نمايد تا از خشك شدن نهالي ها در مزرعه جلوگيري بعمل ايد در صورتيكه هوا نهايت سرد باشد از باز شدن در وازه ها در چنين حالت خود داري گردد زيرا احتمال يخ زدن نهالي در قوريه موجود ميباشد .     
تخم بادنجان رومي در 20 سانتي متر در مدت هشت يوم germination  جوانه ميزند براي جوانه زدن شرايط مساعد عبارت است از
 1- رطوبت  moisture  
2- حرارت temperature
3-روشنايي  light 
4-هوا (گازات)air 
5- خاك ويا ميديا (يك كاغذ مخصوص )                                         
قبل از انكه تخم به منظور توليد نهالي بذر نمايم بايد كيفيت تخم را ازمايش نمايم  وخا لص بودن تخم purity جوانه زدن germination قابليت زنده ماندن تخم viability قوت تخم vigor رطوبت تخم Moisture و صحت تخم Seed health اطمينان حاصل گردد.                                            

خصوصيات نباتي بادنجان رومي
ميوه هاي بادنجان رومي معمولآ برنگ سرخ زرد و گل ابي و از لحاظ شكل كروي بيضوي و هموار ميباشد بادنجان رومي يك نبات علفي بوده كه داراي چندين شاخه بوده و در مجموعه شاخه هاي ان را بنام بياره (بته ) ياد ميكنند و داراي مويك هاي ميباشدو اين مويك ها داراي غدوات تيلي اند كه موجوديت همين غدوات باعث ميشود كه كه شاخه مسن (پير) چوبي و بشكل سه گنجي (مثلثي) را باخود ميگيرد در حاليكه شاخه هاي جوان مدور ميباشد
ريشه هاي بادنجان رومي پهن بوده كه عمق ريشه ان 6- 10 فت ميرسد گل هاوس ها شرايط بهتر نمويي هاي بادنجان رومي بشكل خوشه يي بوده و در هر خوشه 4-8 گل توليد ميشود .
باد و هوا خشك تعداد از گلها را كه به ميوه تبديل ميشود كاهش ميدهد ولي در گرين شرايط بهتر نموي
يراي بادنجان رومي مساعد ساخته ميشود . رطوبتي نسبتي Relative humidit غلظت كاربن اكسايد  co2  حرارت و مواد غذايي بشكل مصنوعي اماده ميگردد و تحت كنترول و محافظت قرار داشته ميباشد بته بادنجان رومي بشكل افتاده و ايستاده نمو ميكند برگهاي بادنجان رومي در برابر سردي هوا حساس بوده مقاومت ان در برابر نمك متوسط است از نقطه نظرنمو بادنجان رومي بدو دسته تقسيم ميشود.
- بادنجان رومي كه نمود مقيد دارد (محدود) determinate     اين نوع بادنجان رومي در ابتدا 50 سانتي متر نموي بدني نموده و بعدميوه ان پخته ميشود كه بنام بادنجان رومي مقيد ياد ميگردد مانند ورايتي ها person و roam  .                     .
2 - بادنجان رومي كه نموي نا محدود دارد (غير مقيد )Indeterminate  اين ورايتي تا وقتبكه شرايط براي نمو مساعد
است به نمو خويش ادامه ميدهد مانند marmand  بادنجان رومي از لحاظ جمع اوري حاصل زودرس و ديررس ميباشد معمولا حاصل زودرس كم بوده  اما به وقت كم حاصل ميدهد و براي فصل بعدي  جاي ان زود تر مورد استفاده قرار ميگيردو در جاهاي كه فصل نمو يي كوتا دارد انواع زودرس مفيد ميباشد.
  
ارزش غذايي:                                                                  
از نگاه ارزش غذايي يك سبزي غني بوده منبع خوب ويتامين هاA.B1.B2  ميباشد و بشكل خام (سالاد) پخته عصاره (روب) مورد استفاده قرار ميگيرد. فاصله بين دو قطار بادنجان رومي (1m)  الي( 1.2) و فاصله بين دو نبات معمولآ 40-60 سانتي متر ميباشد و فاصله بين قطار و دو نبات  مربود عوامل ذيل ميباشد .
1- نوع نبات (ورايتي ) در ورايتي هاي مقيد فاصله بين دو نبات و قطار كمتر و در انواع نامحدود (غير مقيد )
اضافتر ميباشد .
2- حاصلخيزي خاك :- هويدا است كه در خاك حاصلخيز نبات بيشتر نمو ميكند .
3- طول فصل نمويي : درجه حرارت مناسب در طول فصل نمويي .
4- ماشين الات زراعتي كه در پركتس هاي زراعتي از ان استفاده ميشود بادنجان رومي در گرين هاوس ها در تار بسته شده و بطرف بالا استقامت داده ميشود در گرين هاوس ها بخاطر بدست اوردن حاصل بلند و ميوه باكيفيت عالي شاخه بري صورت ميگيرد.
باكيفيت عالي در بادنجان رومي شاخه بري صورت ميگيرد و يك يا دو شاخه ان كه بادنجان رومي دران توليد ميگردد باقي ميماند و تعادل بين توليد ميوه  و نمو بدني حفظ ميگردد براي اينكه ميوه ها با اب وخاك تماس پيدا نكند شاخه هاي كه در نزديك اب و خاك موقعيت دارد ابتدا شاخه بري ميگردد و بعد بته را طوري شكل ميدهيم كه
از شعاغ افتاب استفاده اعظيمي نمايد  و شاخه هاي قطع شده از گزين هاوس خارج ساخته در يك جقري كه دو متر
عمق داشته باشد بهتر است زير را به كود مبدل ميگردد .
اهميت شاخه بري در بانجان رومي :
-   نمو بدني بادنجانرومي را محدود نموده و توليد ميوه را سرعت ميبخشد  چون ميوه ها از شعاع افتاب استفاده كافي نموده كيفيت ان بالا بوده ميتواند .
- مواد غذايي ساخته شده براي يك تعداد از ميوه هاي محدود بكار(مصرف) برده ميشود .
- شرايط بروز امراض و افات را محدود مينمايد .
- نور بتمام حصص نبات ميرسد
- جمع اوري و چندين حاصل به سهولت صورت مييگيريد .
- دواپاشي بمنظور كنترول افات  و امراض به سهولت صورت ميگيرد .
- شرايط اقلمي در صورتيكه باد زياد باشد و هوا خشك گردد و يا رطوبتي نسبي بالا رود تعداد گلها كه به ميوه تبديل ميگردد كاهش ميابد.
- بلند رفتن و يا پاين امدن درجه حرارت بالاي توليد ميوه تاثير دارد وقتي كه درجه حرارت 91F بالا ميرود   
گلها  ميريزدو ميوه تشكيل نميشود.
-ابياري
- بادنجان رومي نبات است كه به ابياري زياد ضرورت دارد بعد از تشكيل ميوه اگر ابياري نا منظم صورت گيرد
ميوه ها ميريزد و يا سياه ميگردد :ضرورت كود:مقدار كود براي گلخانه داراي مساحت (320)متر مربع 
نوع كوديورا
93.8كيلو گرام براي يك گرين هوس


سلفايت پتاشيم 74
گرام براي يك گرين هوس
 

مرحله نمو بعد از
15 روز سبز شدن


1.3 كيلو گرام دو بار در هفته براي مدت شش هفته
1.4 كيلو گرام دو بار
 در هفته براي مدت
جهار هفته

مرحله رشد      4 كيلو گرام دو بار
در هفته براي مدت
چهار هفته
4 كيلو گرام دو بار
در هفته براي مدت
چهار هفته
بعد ازجمع اوري اولي 3.3كيلو گرام دو بار در هفته  براي مدت هفت هفته
1.8 كيلو گراهم دو بار
در هفته براي مدت هفت هفته

در كمپاين خزاني وقتيكه بادنجان رومي زرع ميگردد و امكانات سيستم گرم كننده وجود نداشته باشد بهتر است در وقت مناسب بذر گردد  زيرا قبل از فرارسيدن سرما بايد حاصل ان جمع اوري گردد غلظت گازات بايد در زمان تهويه بمنظور پاين امدن رطوبت بطي صورت گيرد درجه حرارت در طول روز بالا باشد در صورتيكه  هوا از طرف شب سرد ميگردد دروازه ها بايد بسته شود در صورتيكه از طرف روز هوا سرد باشد براي تهويه وقت مناسب از 10-2 بجه روز است زيرا درجه حرارت بالاميباشد.
وقتيكه رطوبت نسبتي در گرين هوسها بالا ميشود عمليه القاح متضرر گرديده و عمله تنفس بطي ميگردد و در اثر
رطوبت زياد پتوجن ها كه باعث بروز امراض ميگردد خوبتر نمو مينمايد و نبات را مصاب به مرض مينمايد بنآ
توجه بايد صورت گيرد كه رطوبت نسبتي مناسب در داخل گرين هاوس ها اماده تا نباتات فعاليت هاي فزيولوژيكي خويش را بطور نورمال انجام داده بتواند و همچنان از بروز پتوجن ها مگس سفيد وساير حشرات جلوگيري بعمل ايد
جمع اوري حاصل :
جمع اوري حاصل بادنجان رومي مربوط است به انتقال به ماركيت  و هدف جمع اوري در صورتيكه انتقال بادنجان رومي مدت دو يوم را بگيريد بادنجان رومي بايد غوره (نيمه پخته) جمع اوري گردد تا مدت كه در انتقال سپري ميگردد سرخ گردد قابل تذكر است وقتيكه ميوه بادنجان رومي به رنگ سبز است مقاومت ان زياد بوده و وزن
ان نيز زياد مي باشد در صورتيكه تقاضاي ماركيت به رنگ سرخ باشد و ماركيت در نزديك مزرعه موقيت داشته
باشد بادنجان رومي را برنگ سرخ كه بيانگر پخته شدن ان ميباشد جمع اوري و به ماركيت عرضه گردد .
- براي كشت بادنجان رومي خاك هاي عضوي كه داراي مواد عضوي تجزيه شده مناسب است .در عرضه نمودن بادنجان رومي به ماركيت نكات ذيل را بايد در نظر گرفت .
1- چون در گرين هوسها هر وقتيكه بخواهيم توليد نموده ميتوانيم بنآ وقت بذر را بايد طوري عيار كنيم تاحين عرضه حاصل در بازار تقاضا زياد باشد (خارج  از فصل دومي ).
2- قيمت مناسب
3- محصول توليد شدده با كيفيت كه در بازار رقابت كرده بتواند .
4- بازاريابي و حمايت از طرف دولت (صادرات به خارج كشور)

عوامليكه باغث غير منظم (يكسان نبودن ) جوانه زدن تخم  سبزيجات ميشود قرار ذيل است .

1- ابياري غير منظم
2- تفاوت در عمق بذر .
3- درجه حرارت
4- روشني
5- گازات
براي كشت سبزيجات در گرين هوسها بر علاوه كود كيمياوي كود هاي بنام كمپوست و گرين مينوربه منظور حفظ رطوبت و اصلاح خاك استعمال ميگردد.
ملچ
به منظور حفظ رطوبت و كنترول گياه هرزه يك پلاستيك كه رنگ سياه بوده بحيث ملج استفاده ميگردد و مقدار ضرورت اب را نهايت پاين اورده و از بلند رفتن رطوبت نسبتي در داخل گلخانه جلوگيري مي نمايد .

اماده نمودن كمپوست :

از بقاياي نباتي كمپوست ساخته ميشود . مانند كاه باقلي خرما علفه شالي بوس (كاه گندم ) بته هاي بادنجان رومي مرچ بادنجان سياه بادرنگ و ساير نباتات كه ماشين ميده كن انرا بتواند ميده نمايد و داراي رطوبت باشد .
طول ماشين مخلوت كننده 25؛1 سانتي متر است و ارتفاع كمپوست 80 سانتي متر و عرض ان بايد يك متر باشد
ترشل يا ميده كن بقاياي نباتي را خورده ميسازد تا زمينه فعاليت را براي مايكرووارگانيزم ها مساعد نمايد
نخست به عرض يك متر و ارتفاع 30 سانتي متر كود حيواني و بعد كود هاي فاسفورس  دار انداخته ميشود و به همين ترتيب چندين طبقه ترتيب و هر بار بالاي ان اب علاوه ميگردد تا خوب مرطوب گردد كمتر خاك علاوه ميگردد و در طي 14 هفته كمپوست بدست ميايد
6 هفته اول پلاستيك را بالاي ان مياندازيم و انرا چك مينمايم كه رطوبت داشته باشد و پلاستيك بايد داراي سوراخ ها باشد كه هوا از ان نفوذ نمايد در همين مدت درجه حرارت 65-70 درجه سانتي گريد ميباشد بعد انرا مخلوط نموده و براي دو هفته در زبر پلاستيك مانده و بعد انرا دوباره مخلوت و براي دو هفته ديگر انرا در زير پلاستيك
ميگذاريم مواد فوق به كمپوست مبدل ميگردد
بعد انرا غربال نموده و در گلخانه از ان استفاده مينمايم .
فوايد كمپوست :
1-داراي مواد عضوي بوده
2-داراي كود هاي كيمياي.N.P.K  ميباشد
3- مواد منرالي دارد .
4- ساختمان خاك را اصلاح مينمايد .
يك تن كمپوست به   200 كيلوگرام كود حيواني 15-35 كيلو گرام كود نايتروجن دار  7-15 كيلو گرام كود كلسيم            
سوپر فاسفيت و به قدر ضرورت با اب مخلوط ميگردد پلاستيك مخصوص دارد كه اوكسيجن از ان نفوذ مينمايد كمپوست كه توسط بكتريا هوازي  (ايروبيك ) تجزيه ميگردد خوبتر است زيرا درجه حرارت بلند باعث تعقيم كمپوست ميشود در درجه حرارت 70 درجه سانتي گريد بكتريا مضره از بين ميرود و بكتريا مفيد زنده باقي ميماند يك باب گرين هوس كه داراي مساحت 9 در 60 متر باشد 4 متر مكعب كمپوست ضرورت دارد .  
مايكرواورگانيزم هاي كمپوست يك در شش هفته اول و كمپوست دوم در چهار هفته بعدي علاوه ميگردد و اگر مواد چوبي زياد باشد كمپوست دورادرابتدا علاوه مينمايم نبايد فراموش كرد كه مايكرواورگانيزم هاي كمپوست دودربالا تر از 40 درجه حرارت سانيي گريد از بين ميرود .
وقتيكه 14 هفته تير شد كمپوست رنگ نصواري را بخود ميگيرد و ميدانيم كه كمپوست اماده است تعقيم نمودن خاك داخل گرين هوسها توسط افتاب اگر رطوبت در داخل گلخانه از 70% بالا برود و درجه حرارت بين 17-24 درجه سانتي گريد باشد امراض در گلخانه بروز مينمايند سعي شود كه تهويه بهتر در گلخانه صورت گيرد زيرا باغث كاهش امراض ميگردد. .

طريقه تعقيم نمودن خاك :
1- تمامآ پايپ هاي ابياري را در اطراف گرين هوسها بسته نموده
2- گياه هاي هرزه جمع اوري ميگردد .
3- قلبه صورت ميگيرد و گياه هرزه بعدآ جمع اوري ميگردد .
4- چويه كشي صورت ميگيرد .
5- كمپوست انداخته ميشود .
6- كمپوست اگر كلوله شده باشد هموار و با خاك مخلوط مينمايم و كمپوست را مخلوط مينمايم .
7- پايپ ها را مياندازيم .
8- اب كه بشكل باران است رها مينمايم و تاوقتيكه اب ميدهيم كه خوب مرطوب شود پايپ ها پايني را رها مينمايم
اين عمليه براي دو روز غرض مشبوع شدن زمين انجام ميدهيم بعدآ تمامآ خاك داخل گرين هوس را زير پلاستيك بايد شكاف نباشد اگر پلاستيك پارچه باشد توسط خاك داخل گرين هوس انرا وصل مينمايم .
در هفته دو بار توسط پايپ هاي زير پلاستيك دو ساعت ابياري مينمايم توسط اين طريقه درجه حرارت 70-80 درجه سانتي گراد ميرسد كه اثر ان تماما تخم گياه هاي هرزه ومايكرواورگانيزم بشمول نيماتود ها به عمق 30 سانتي  متر از بين ميرود تكميل گردد .
پلاستيك از 60-70 روزروي خاك باقي ميماند بايدعلاوه نمود كه در مدت 21 يوم اكثريت ميكروبها و تخمهاي گياه هرزه از بين ميرود بعد پلاستيك را جمع اوري نموده و پايپ ها را بالاي پشته ها گذاشته و در ان نايتريك اسيد و يا فاسفوريك اسيد علاوه مينمايم تا سوراخهاي ان بازوپابپ ها تعقيم گردد .

طريقه دوم تعقيم نمودن خاك گرين هوسها:
استعمال ميتال برومايد است كه توسط ماشين مخصوص ميتايل برومايد در خاك ذرق ميگردد و فعلآ ممنوع ميباشد براي يك متر مربع زمين 10 گرام ميتايل برومايد كفايت ميكند و اين يك نورم است و براي 100 متر مربع زمين 50 گرام ميتايل برمايد كفايت ميكند.

زهكشي در گرين هوسها:چون در گلخانه ها مقدار زياد كود استعمال ميشود ضرورتي است تا سيستم زهكشي اماده و مورد استفاده قرار گيرد براي زهكشي بهتر در هر صد متر بايد 5 سانتي متر سلوب باشد و پايپ ها به عمق 80 سانتي متر در زير خاك شود در هر گرين هوس 9 متر عرض دارد يك پايپ زهكشي كفايت ميكند در پيشروي گرين هوسها پايپ كلان است  كه اب به ان ميريزد و بعد از 50-100 متر چك پاينت دارد كه اب در ان ميريزد قابل تذكر است كه از اب زهكشي شده در ابياري مزارع استفاده صورت نگيرد . بمنظور سرعت بخشيدن اب پايپ ها ي هوايي(هواكش) در نظر گرفته شده است.


تقسيمات ساحه داخل گرين هوس بممنظور كشت:

1- در دو طرف كه به پلاستيك نزديك است با اندازه 150 سانتي متر را جدا نموده در ساحه متذكره تباتات كه قد بلند د ارد زرع نميگردد 
2- پشته ها اندازه 60 سانتي متر عرض بذر اماده گرديده كه در ان نباتات  مورد نظر زرع ميگردد . تعداد ان به
(4 ) پشته ميرسد كه گنجايش (8) قطار را دارد
3- به تعداد (3) پياده رو كه عرض هر كدام ان (120) سانتي متر بوده كه بمنظور انجام فعاليت هاي زراعتي از ان  استفاده صورت ميگيرد در نظر گرفته ميشود .
4- فاصله بين (2) نبات 45 سانتي متر بوده و گرين هوس كه 270 متر مربع باشد 540 نبات (بادنجان رومي  بادرنگ مرچ دلمه ) را ميتوانيم زرع نمايم .
5-  در دروازه هاي دخولي گرين هوسها 80 سانتي متر بمنظور احداث شبكه ابياري در نظر گرفته ميشود .

150 cm + 150 cm = 300 cm
60 cm + 60 cm + 60 cm = 240 cm
120 cm + 120 cm + 120 cm = 360 cm


   60                             60                            60                             60                                   60

150                120                         120                       120                    120                        150اوقات بذر سبزيجات :
بذر سبزيجات به دو طريقه صورت ميگيرد .
سبزيجات كه تخم ان نخست در قوريه كشت و تربيه شده بعدآ نهالي ان به مزرعه انتقال ميگردد مانند بادرنگ بادنجان رومي مرچ و غيره .
سبزيجات كه تخم ان مستقيمآ در مزرعه بشكل پاش  دادن ويا قطار زرع ميگردد .
وقت مناسب بذر ان است كه نبات به نمو نورمال خويش بتواند ادامه بدهد يعني از لحاظ نمو به ساحه داخل گرين هوس و يا ساحه (مزرعه) توافق كرده بتواند بخاطر بدست اوردن حاصل بلند (عايد بلند) ضروري است كه وقت بذر مناسب را بدانيم بطور مثال مطالعه ماركيت و تقاضاي مردم براي سبزي زيادتر است و در ان وقت سبزي  رادر بازار  عرضه نمايم تا عايد بيشتر بدست بياوريم . 
عرضه و تقاضا بالاي قيمت سبزي تاثيرات معين خود را دارد اگر تقاضا زياد است مي توانيم سبزي را به           قيمت مناسب بفروش بر سانيم و عايد خوبتر بدست اوريم در صورتيكه عرضه بيشتر با شد و تقاضا كمتر قيمت سبزي پاين ميايد .
اگر چه زراعت در افغانستان يك طرز زندگي است خوشبختانه دهاقين ما امروز درك نموده اند بزنيس زراعت در ارتقا سطح زندگي انان و تقويه اقتصاد فاميلي رول بارز دارد به همين دليل عده از دهاقين ما در اين اواخر محصولات زراعتي توليد شده خويش را به ماركيت هاي ساير ولايات انتقال ميدهند و مفاد بيشتر بدست مياورند  كه اهسته اهسته دهاقين ما به تجارب محصولات زراعتي داخل و مهارت تجارتي راكسب مينمايد و در اينده زراعت از طرز زندگي به بزنيس مبدل خواهد شد .
پروسس سبزيجات نيزرول بارز در ارتقا سطح زندگي دهاقين رونما خواهد كرد عدم موجوديت فابريكه پروسس و سرد خانه بمنظور نگهداشت سبزيجات مشكلات دهاقين را افزوده ساخته و مجبور اند كه سبزيجات خويش را در وقت كه رفع حاصل مينمايند
- به بازار عرضه نمايند كه باعث سقوط نرخ سبزيجات در ماركيت ميگردد و دهاقين سبزي كارما نمي توانند عوايد كه
- لازم است بدست ارند دولت وظيفه خويش ميداند تا شرايط بهتر را در عرصه خدمات زراعتي براي دهاقين مهيا نمايد
- رشد و انكشاف كوپر اتيف  ها رول بسيار مهم را در ماركتينگ و تقويه اقتصادي دهاقين در شرايط كنوني ايفا خواهد نمود .
- ايجاد اتحاديه هاي دهاقين سبزي كارنيز در توسعه كشت سبزيجات و رسانيدن محصول به ماركيت  هاي داخلي و خارجي موثر واقع ميگردد كه دهاقين و مامورين دولتي بايد به اين نكته توجه مبذول نمايند .
تحليل اقتصادي

درسال 1385 در كمپاين بهاري در دو باب گرين هوس كه مساحت هر كدام 30*90=270   متر مربع بوده بادرنك زرع گرديده بود كه حاصل ان درج جدول ميباشد.


شماره    تعداد بادرنك  توليد شده     مبلغيكه از فروش بدست امده    تاريخ فروش     مصارف تخم. كود. ابياري=        

1                     8465                            33100 افغاني            2-2-85-25-2-85
2                     7286                            28175 افغاني            27-2-85-20-3-85
3                     4300                            11875 افغاني            3-3-85-31-3-85
4                     2650                            7930   ا فغاني           21-3-85-12-4-85

مجموعه       22701                         81085 افغاني   11000 افغاني
اكنون مبلغ 81085 افغاني را تقسيم 2 مينمايم كه مساوي ميشود به مبلغ 40542 افغاني
عايد ان = 81085-1100=70085
در شرايط سرد سيركشورميتوانيم دوباربادرنگ زرع نمايم .

نتيجه گيري
ازآن جاي كه گرين هوسها شرايط محيطي رابه نفع نبات تغرداده واجازه رشد نمو وتوليد راخارج ازفصل نموئي به آن ميدهد وياهم محصولات را زود رس نموده ميتوانيم آن رابه موقع خوب به بازارعرضه نمايم وهم چنان شرايط تكثيروريشه دارشاختن رابراي نباتات آماده مي سازد وياهم درانجام كارهاي تحقيقات به طوري دوامدارازآن استفاده مي شود .بناً بنده به حيث ترتيب كننده اين سيمينارتحت عنوان كشت سبزي جات درگل خانه (گرين هوس ها) ياتونل هاي پلاستيكي چنين نتيجه گيري مي نمايم .
1 گل خانه ها به طوري دوامدارمحصولات زراعتي رادراختيارمصرف كننده گان قرارمي دهد .
2 درشرايط فعلي  كه ازاين ساختمان هااستفاده چندان صورت نمي گيرد يك تعدداد زياد پول هاي مردم ما صرف وارد نمودن محصولات خارج ازفصل نموئي آن مخصوصاً درفصل زمستان مي گردد .
3 درصورت كه دركشورازگلخانه ها براي توليدات محصولات زراعتي استفاده شود نه تنها پول مصرف كننده گان از كشورما خارج نمي شود بلكه زمينه خوب اشتغال جاي براي تعداد كثيرازهم وطنان ما مهيامي گردد .
4 ازاينكه درشرايط فعلي  ورود محصولات زراعتي به داخل گدام برسي صورت نمي گييرد اكثراً آن ها با امراض آفات ملوث بوده وسبب تكثيرامراض وآفات بالاي نباتات كشورمي شود درصورتيكه اين محصولات درداخل كشورتوليد شود ازورود هم چو آفات وامراض جلوگيري مي شود .
5 سطح زندگي دهاقين رابلند مي برد .

سفارشات
1 دولت باید جهت تربیه و پرورش، ترانسپورتیشن، ذخیره، پروسس و مارکیتنگ سبزيجات . ميوه جات و نباتات زینتی اشخاص مسلکی را استخدام کند.
2 از طرف ریاست ترویج وزارت زراعت در باره تولید، تربیه و پرورش، اهمیت و دیگر ارزشهای سبزيجات . ميوه جات و نباتات زینتی از طریق سیمینارها، کنفرانس ها، تلویزیون ها، رادیوها، اخبار و مجلات برای مردم خبر داده شود.
3 دولت باید در بخش پروسس سبزيجات.ميوه جات و نباتات زینتی شرکت های خصوصی را جذب کند.
4 سبزيجات . ميوه جات و نباتات زینتی به عوض کوکنار ترویج داده شود.
5 دولت و یا به واسطه سکتورهای خصوصی باید برای دهاقین سیستم قرضه را مهیا سازند.
6 دولت باید در داخل و خارج از کشور مارکیت ها را جهت فروش سبزيجات . ميوه جات و نباتات زینتی تاسیس کند.
ماخذ

                                  
1 ثمين .ق.و محمد عالم ايوبي .1356. خاوري پوهنه . نشرات پوهنتون كابل .  ص ص 56 - 77
2 سعيدي . ن. سبزيجات .1353.چطورمي رويند , انتشارات پوهنتون كابل .ص ص 34-56
3 جوينده .ع.  1381. پرورش گياهان متداول گلخانه اي . انتشارات دانشگاه خراسان . ص ص 10-26
4-عمرخيل .ص .1386. كشت سبزيجات در گرين هوسها يا تونل پلاستيكي . رياست نشرات و تبليغات زراعتي وزارت . ابياري ومالداري؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کجا. ص ص 1- 35 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar