Sider

torsdag den 21. april 2011

ذخایر طلا افغانستان

از جانعلی عمران
رئيس عمومي د افغانستان بانك اخيراً ياد آور شد كه ارز خارجي يا ذخاير ارز خارجي ما به پنج مليارد دالر ارتقا يافته است و اين موضوع يك مساله بسيار بزرگ است و يك دستآورد نهايت خوبي در سالهاي اخير گفته ميشود، زيرا از سال 2002 تمام داراي ما فقط 245 مليون دالر ذخيره ارزي و در حدود 245 مليون دالر سپرده هاي بانكي افغانستان در بانك خارجي به عنوان اعتبار بانكي و حدود 244 مليون دالر ارزش طلاي بانك  كه در بانك هاي خارجي سپرده شده بود. اما امروز خوشبختانه بعد از طي 9 سال ذخاير ارز بانك افغانستان به پنج مليارد دالر ارتقا پيدا كرد.
از جمله پنج مليارد دالر بالاتر از 25 فيصد آن براي اوراق بها دار سرمايه گزاري شده، اوراقي كه درجه مصونيت آن در درجه اول قرار دارد و بيشتر از 47 فيصد پول حفاظت هاي نقد بانك مركزي افغانستان در نزد بانك هاي است كه همه درجه اول اند واز نگاه مصونيت داراي مصونيت بسيار بالا را دارد  همچنان از جمله همين پول پنج مليارد دالر 20 فيصد آن ميزان سپرده هاي پول نقد است.
بايد تذكر داد كه ذخاير طلاي افغانستان در سال 2002 مقدار 244 مليون دالر بود اما امروز ارزش اين طلا به 985 مليون دالر رسيده است چرا كه امروز يك انس طلا تقريباً 1402/5دالر است، در حاليكه در سال 2002 ارزش آن نهايت كمتر بود كه اين مقدار ذخاير پولي افغانستان ميتواند 13 الي 14 ماه واردات افغانستان را تكا فوكند.
آقاي فطرت رشد اقتصادي افغانستان را در مقايسه با سال گذشته بررسي نموده است.
رشد اقتصادي افغانستان در سال روان حدود 2/8 در صد تخمين شده چرا كه امسال زراعت كشور ما نسبت به سال گذشته حاصل و رشد كمتر داشت. روي اين دليل امسال رشد اقتصادي كمتري داشتيم و اين در حالي است كه سال گذشته رشد اقتصادي كشور ما 5/11 در صد بود، اما امسال اين رشد به 20/8 فيصد پاين آمد.
بايد يادآور شد كه تورم در دو سال اخير يعني از پايان سال 2008 الي اوايل سال 2010 پاين بود. در طول سال 2009 فورم در افغانستان حدود 10 الي 8 در صد رسيد، اما در سه ماه اخير تورم تغيير يافت و بخصوص در دو ماه اخير.
اكنون ميزان تورم در مواد سوخت به 3/10 در صد رسيده است و در نرخ مواد غذايي نيز تغييراتي رونما گرديده كه عوامل زيادي در اين عرصه اثر گزار بوده است.
مثلاً: همانطوريكه سطح باران ها در افغانستان كم بود و حاصلات زراعتي كمتري داشتيم به همين قسم گندم و  برنج از قزاغستان  كم بود، همچنان سيلاب هاي كه در پاكستان سرازير شد حاصلات زراعتي ان كشور را از اين بردو توليدات گندم پاكستان نيز در سطع نهايت پاين قرار گرفت كه اين عوامل در ارتقاي قيمت غله جات و توريدات از خارج در افغانستان تاثيرات زيادي وارد ساخت، از جانب ديگر مسدود بودن بنادر پاكستان به خصوص بندر واگه و بنادر هند از مسير پاكستان سبب شد تا وسايط انتقالاتي اموال تجارتي به خصوص مواد سوختي به افغانستان كمتر برسد و عامل بلند رفتن قيمت ها در كشور ما گردد، اما با امضاي توافقنامه ترانزيتي ميان افغانستان و پاكستان امكاناتي وجود دارد كه با وارد شدن اموال تجارتي از جمله مواد سوختي شامل نفت و گاز همچنان غله جات، نرخ هاي مواد پايين تر شود و مشكل مردم از اين ناحيه رفع گردد.
آقاي فطرت كه در محفل امضاي قرارداد همكاري انستيتيوت بانكداري افغانستان صحبت مينمود در بررسي روال رشد اقتصادي و جلوگيري از توزيع در بازار يادآوري كرد كه دافغانستان بانك يا بانك مركزي كشور در جريان هر هفته يك تعداد دالر موجوده خويش را در بازار ليلام نمايد تا از تورم پولي جلوگيري شود و نرخ ها از حالت نوساني بيرون و يك ثبات  در بازار حكمفرما شود.
وي ياد آور شد يكي از مواردي كه امروز مردم افغانستان را نسبت به آينده اطمينان مي دهد رفع و باز دهي و قرضداري هاي افغانستان از كشور هاي جهان از جمله شوروي سابق روسيه امروز است كه بنابر مشوره ها و تاثيرات بر مشكلات ناشي از جنگ در افغانستان از جمله 4/11 مليارد دالر قرضداري افغانستان مبلغ 4/10 مليارد آن كه مربوط به كشور روسيه بود در مذاكراتي كه از طريق كلوپ پاريس با شركت آقاي احدي وزير سابق وزارت ماليه كشور صورت گرفت. اين قرضداري معاف گرديد. هرگاه اسناد فعاليت افغانستان قطعي گردد صرف يكصد مليون قرضداري افغانستان زيادتر نخواهد بود. از جانب ديگر اميد واري هاي موجودات كه سطح عوايد داخلي كشور ما در سالهاي آينده به اندازه نياز كنوني بودجه عادي ارتقا پيدا كند و ديگر نياز كمتري به كشور هاي خارجي پيدا كنيم و مشكل موجوده كشور از نگاه اقتصادي تا اندازه اي مرفوع شود.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar