Sider

mandag den 27. august 2012

امراض سیب

سرخی سیب و سرو کوهی

 دوران مرض :
این قارچ زمستان را به شکل بوغمه ها بالای درختان سروکوهی سپری می نمایند. بارندگی ها در موسم بهار باعث مرطوب شدن بوغمه ها گردیده که درنتیجه سبب انکشاف و توسعه ساختمانهای شاخ مانند سپورآور و تولید بسیدیوسپورها ( Basidiospores) میگردد. این سپورها به درختان سیب انتقال یافته و باعث مصابیت برگها و میوه ها دردوران بارندگی ها میگردد. بسیدیوسپورها درحرارت بین 11.1 – 25 درجه سانتی گرید طی مدت 4 ساعت تولید میگردد. درصورت تداوم رطوبت برای مدت 4 – 6 ساعت دیگر درصورت که مواد تلقیحی اولیه به وفرت وجود داشته باشد ،  باعث مصابیت شدید میگردد. بسیدیوسپورها در حرارت پائینتراز 7.8 درجه سانتی گرید تشکیل نگردیده ومدت زمان رطوبت ضروری برای مصابیت میزبان تحت حرارت 10 درجه سانتی گرید ، طویلتر میگردد. داغها بعد از مدت 10 – 14 روز قابل هویت میگردند. 
     دراواخرفصل تابستان سپورهای که در سطح تحتانی برگهای درختان سیب تولید میگردند، درختان مجاورسروکوهی را مصاب می نمایند. درنتیجه این مصابیت بوغمه های که قبلاً از آنها نام گرفته شد ، تولید گردیده ، که در بهار آیند ه تولید سپورها ی بهاری را می نماید . بوغمه های متشکله محض یکبارتولید سپوردریک فصل نمو میباشد. تمام داغها و زخمهای که بالای برگها و میوه ها ی سیب به مشاهده میرسد ، از اثر مصابیت های است که از درختان سروکوهی نشأت می نماید. مصابیت های ثانوی بالای درختان سیب  وجود ندارد.  
Wetting period (hr)
Average temperature (F)Average temperature (C)Basidiospore formationLight infection Severe infection
341.1NB b24NSI c
393.9NB1224
425.6NB810
467.8767
5010.0556
5211.1445
5713.9435
6116.1434
6417.8434
6820.0424
7222.2424
7725.0424
79 - 8626.1 - 30.0 NB NI d NI
تنظیم تلفیقی مرض :
·         استعمال قارچکشهای مناسب
          قارچکشهای مناسب اززمان که پندکها رنگ  گلابی را بخود اختیارمی نمایند ، تا هنگام انکشاف برگها .
·         از بین بردن میزبان متناوب که دارای ارزش اقتصادی کمترمیباشد به فاصله درحدود 5 کیلومتر.
·         ازبین بردن تمام میزبان های متناوب درفاصله های 6 – 7.5 کیلومتر این مرض را کاملاً می نماید .

تنظیم همه جانبه آفات

 پرازیت ها و شکاری ها
              امکان تکثر و انتشار دشمنان طبیعی برای کنترول حشرات مضره از چندین قرن حشره شناسان را تشویق نموده است. واضح است که حشرات مضره مختص به یک منطقه را نمی توان به سهولت توسط دشمنان طبیعی موجوده آنها تقلیل بخشید زیرا با در نظر داشت تعداد زیادی دشمنان طبیعی موجوده که در اثر ارتقای جیولوجیکی به منتها درجه رسیده ، بلند بردن آنها دز اکثر مناطق از طریق مصنوعی مفید نخواهد بود. در حصه آفات نو وارد ، وضع بکلی فرق می کند ، مبارزه مناسب با چنینی آفات استقرار کافی دشمنان طبیعی بوده تا آنها تعداد آفات را به تناسب تقلیل دهند که وجود متباقی آفت مهم نباشد. از تقریباً تمام بر نامه های مبارزه بیولوژیکی مستلزم جستجوی پرازیت ها و شکاری های یک آفت نو وارد از سرزمین اصلی آفت می باشد.
    استعمال اجسام حیه مایکروسکوپی
      طغیانی شدن امراض قارچی ، و باکتریائی ، حشرات مختلفه ، از خیلی وقت حشره شناسان را امیدوار ساخته بود تا روزی بتواند حشرات را از طریق انتشار عاملین امراض کنترول کنندهکه اضافه از 915 اجسام حیه مایکروسکوپی که باعث مریضی حشرات می شوند شناخته شده، این اجسام زنده مشتمل به 25 نوع باکتریا ، 420 نوع ویروس و ریکتشیا ، 255 نوع قارچ ، 200 نوع پروتوزا و 15 نوع نیماتود می باشند.  ،
    برای این منظور گروپ های که چندین واحد داشته باید در نظر گرفته شود.
    الف: گروپ جستجو کننده گان در خارج: آنهائیکه عوامل مهم و ضروری مبارزه را جستجو می نمایند.
    ب: گروچ قرنطین: جائیکه پرازیت ها و شکاری ها مطالعه و امتحان می شوند تا ثابت گردد که آنها طور مطلق مفید هستند.
    ج: احداث پرورشگاه ها: برای ازدیاد تعداد عوامل مبارزه به کار می روند.
    د: رها و باز یافت: برای استقرار پرازیت ها و شکاری ها در منطقه مورد نظر لازمی میباشد.
  تعداد حشرات شکاری زیاد بوده و معروفترین آنها فالبینک معمولی است، این حشره کوچک از اوایل بهار تا اواخر خزان از انواع شپشک های نباتی ایکه آفات مهم نباتات می باشند ، تغذیه نموده و برای زارعین مفید هستند
  انواع عمده پراازیت ها یکه طور موفقانه بکار برده شده اند زنبور های شامل در فامیل Chalcididae، Broconidae، Ichnemonidae، و مگس شامل فامیل Techinidae می باشد.
    فواید مبارزه بیولوجیکی
  مبارزه بیولوژیکی مزایای خیلی زیاد دارد و اگر طور موفقانه صورت گیرد متکی به خود شده و با محیط طبیعی ناحیه مبارزه ضم می شود.
    اگر نفوس آفت بحد کافی تقلیل یابد و خساره آن ناچیز باشد ، پروگرام مبارزه موفقیت آمیز خواهد بود.
   مبارزه بیولوژیکی خاص روی نباتات زراعتی که قیمت فی واحد آنها کl بوده و کنترول کامل را ایجاب ننمایند، یا جائیکه مواد کیمیاوی سفارش شده نتواند ، مفید ثابت شده می تواند.
  آفات غلات ، علوفه ، جنگلات و علفچر ها شاید قسم اقتصادی از طریق روش بیولوژیکی کنترول شوند و مبارزه کیمیاوی مقابل چنین آفات شاید اقتصادی نباشد.
  اگر مبارزه بیولوژیکی فوق العاده موثر در نظر گرفته شود می تواند به آسانی  زودی استقرار حاصل نماید. اگر یک پرازیت یا شکاری تحت شرایط که برای رشد آن مناسب باشد با دقت چندین بار رها گردد ، ولی در مدت سه سال استقرار حاصل ننماید ، پروگرام باید حتماً قطع گردد.
    مشکلات مبارزه بیولوژیکی
   1- به وقت زیاد ضرورت دارد.
   2- اکثرآ تحت شرایط خاص قابل تطبیق است.
   3- افت را صددرصد کنترول نمیکند.
   4- موجودیت پرازیت های دومی امکان پذیر است.
   5- خیلی اختصاصی هستند.
    مبارزه زراعتی
        مبارزه زراعتی شامل تقلیل نفوس حشرات با استفاده از عملیات زراعتی می باشد که به عباره دیگر محیط را برای آفات نا مساعد ساختن نیز تعریف گردیده و در حقیقت این تعریف به انواع روش های مبارزوی دیگر نیز استعمال شده می تواند.
  روش های متذکره کم و بیش با تولیدات زراعتی ارتباط داشته و معمولاً مستلزم بعضی تغییرات در عملیات مروجه زراعتی است، بدون آنکه روش های بخصوص باید اضافه شود. برای این منظور استفاده از عواملیکه برای ازدیاد حشرات مضره مساعد باشد باید خود داری نمود. برای آنکه روش های زراعتی را طور موثر بکار ببریم. معلومات راجع به دوران حیات یا بیولوژی نوع آفت لازمی می باشد
    1- تناوب
  بعضی از انواع تناوب نباتات زراعتی شاید در کنترول افات کمک کنند. حشراتیکه با استفاده از تناوب زراعتی تعداد شان طور موثر کاسته میشود معمولآ دارای دوران حیات طویل وتعداد محدود میزبان بوده ودر برخی موارد از مرحله رشد خود نسبتا بی حرکت میباشد. در یک سیستم تناوب یعنی تبدیل نباتات زراعتی ، چنین آفات را از منبع غذایی شان جدا میسازد.
    2- موقعیت.
  انتخاب دقیق محصولات که در پهلوی یک دیگر کشت میشود شاید در تقلیل خساره حشره کمک نماید . نباتات مشابه شاید مورد حمله افات مشابه قرار گیرند.
   3- نباتات جاذب
    مقدار کم نباتات حساس یا ترجیح شده نزدیک به نبات عمده کشت میشود تا قسم یک تلک انجام وظیفه نماید.
    4- شخم زدن
    استفاده از عملیا شخم زدن در تقلیل نفوس حشرات که مدت از دوره زندگی خود را زیر خاک میگذرانند از چندین نگاه مفید است.
    1- وضع فزیکی خاک را اصلاح میکند.
    2- شرایط را برای تکمیل رشد حشره نا مساعد میسازد
   3- افت را در یکی از مراحل رشد زیر خاک نموده یا به سطح زمین می اورده در مجاورت حرارت گرم یا سرد قرارا میدهد.
    4- حشره را دریکی از مراحل رشد صدمه میخانیکی میرساند
    5- گیاهان هرزه را که پناگاه حشرات است زیر خاک مینماید.
    5- نظافت
    دور نمودن بقایای نباتات ، سوزانیدن خس و خاشاک
    این طرز حشرات مضره سبزی ها و غلات کنترول مینماید.
    اکثرآ نوزاد شبپرک ها و پروانه ها یا قانغوزک ها در بقایای نباتات زمستان گذارنی مینماید.
    6- تعین وقت
    7- انواع مقاوم نبات
    8- نیرومندی
    9- طرح پلان
    مبارزه میخانیکی
    عبارت از تقلیل نفوس افت توسط وسایلیکه مستقیما انها را متاثر نموده یا محیط فزیکی انها را طور اساس تغیر دهد
    مبارزه قانونی
    عبارت از دستور های قانونی مناطق برای قلع و قمع کردن ، جلو گیری یا کنترول هجوم یا تقلیل خساره افات میباشد.
    مبارزه تولید مثل
  عبارت از تقلیل نفوس حشره توسط علاج های فزیکی یا مواد کیمیاوی ایکه موجب عقیم ساختن و تغیر دادن خاصیت جنسی انها میگردد میباشد.
    مبارزه کیمیاوی
    عبارت از تقلیل جمعیت افت توسط مواد کیمیاوی است
    مبارزه تلفیقی
  عبارت از تنظیم جمعیت افت پائین تر از سطح ایکه باعث خساره اقتصادی گردد. ای عمل  با استفاده از تخنیک های مساعد و متضاد عملی شده میتواند.
     هدف عمده ان حفظ محیط زیست.( خطر به زندگی حیوان ، نبات و حیوان)
    جلوگیری از بوجود امدن مقاومت افات مقابل ادویه
    خطرات واضرار آفت  کشهای زراعتی
    خطرات قبل / بعد ازاستعمال برای دواپاشان
    خطرات بقایای سمی برای مستهلکین
    اضرار آن به محیط زیست
    اضراربه نسبت زهریت نباتی
    اضرار به حفاظت نباتات / ازبین بردن دشمنان طبعی وغیره
    بوجود آمدن مقاومت
    بخاطرباید داشت که تمام خطرات فوق الذکرخصوصیات طویل المدت دارد
    جایگاه مواد کیمیاوی زراعتی (Pesticides) درIPM
    راه حل مناسب معالجوی برای امراض / حشرات درصورت که شیوه های مناسب وقایوی انکشاف داده نشده باشد.
     آخرین وسیله / درصورت که تمام شیو ه های کنترول مؤثر نبوده و مشکل  آفت مربوطه ایجاب حل عاجل را نماید
    فقط درصورت که به استعمال آن واقعاً ضرورت باشد/یعنی خساره حاصل ازحد قابل پذیرش اقتصادی بالاتر باشد
    درصورت که یگانه وسیله قرانطین نباتی باشد
     تعادل دوباره سیستم Biocontrol 
    حفاظت مستهلکین ازسموم قارچی

شب پرک خوشهُ انگور

مشخصات: حشره کامل شب پرک کوچکیست بارنگ نصورای ، ولکه های غیر منظم تاریکتر یا روشن تر روی بالهای جلوی. عرض شب پرک با بالهای باز در خدود 12 ملی متر میباشد. لاروا دارای رنگ سبز خاکستری بوده ، وعده موهای باریک در سطح بدن ان مشاهده ، میشود طول لاروا در خدود 6 ملی متر میباشد.
دوران حیات:  حشره متذکره بصورت شفیره در خاک یا برگهای افتیده زمستان گذرانی می نماید. شب پرک بهار هنگامیکه برگهای تاک خوب باز میشود شروع به خروج نموده، وطور تدریجی در طول چندین هفته از کیسه ُ شفیره خارج میشود. بعد از جفتگیری افراد ماده روی ساقه ، گل ، یا دانه تخمگذاری میکند. لاروا هائیکه از تخم خارج میشود از گل ، ودانه های جوان انگور تغذیه نموده ، و پس از مدت سه تا چار هفته بعهد اعلی رشد خود میرشد. برای تکمیل موحله شفیره هره لاروا قسمتی از برگ را بشکل نیمه دایروی ثط  و با تار های ابریشمی دور خود می پیچد، وداخل ان پیله تنیده ، وشامل دوره میشود. شبپرکهای نسل دوم دره تاچارده روز پس بروز نموده، و روی دانه های انگور تخمگذاری میکنند. حد اکثر پروانه نسل د.م در اوایل سنبله بروز می نماید. لاروا های نسل دوم از گوشت ، وتخم دانه های انگور تغذیه نموده ، خساره سنگین را بارمی اورند. حشره متذکره سالانه دونسل را بوجود می اورد.
مبارزه: بهترین طریقه زراعتی قلبه نمودن ، وچپه کردن خاک به عمق گافی بوده، تاشفیره هائیکه داخل پیله زمستان گذرانی می نمایند  زیر خاک شده ، وتلف شوند. این عملیه باید اواخر خزان یا اوایل بهار صورت گیرد. یا انیکه بمصرف حیوانات برسد. ونیز بعد ازریزش برگ مقدار1 کیلوکود سفید را در20 لیترآب مخلوط کرد بالای تاک وزیرتاک که برگ درختان باشد اسپری شود این یک طریقه آسان وپرمفاد است که ازیکطرف لانه حشرات ازبین میرود وازطرف دیگربرگ تاک را پوساند به کود تبدیل میکند همچنان بعضی ازامراض قارچی را کنترول میکند.
در صورت شدت آفت تاکستانها باید هنگام تشکیل برگهای نسل اول ، ونسل دوم ادویه پاشی صورت گیرد. وقت ادویه پاشی در نظر گرفته شود،به مقطع زمانی 15 روزدرمیان سه تا چار مرتبه ادویه پاشی از خساره افت طور قناعت بخش جلوگیری می نمایند. ادویه ایکه برای کنترول این افت سفارش شده عبارت اند لارسبین ، ایمامکتین بنزوات

Ingen kommentarer:

Send en kommentar